Toepasselijkheid

1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en bestellingen bij Giarise, gevestigd en kantoorhoudend aan Jan Evertsenstraat 55H 1057 BN Amsterdam, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer:39074874 . 

2. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 39074874. Op verzoek kunnen deze voorwaarden worden toegezonden. 

3. Waar in deze algemene leveringsvoorwaarden wordt gesproken over “afnemer” wordt hieronder verstaan:  

1. elke natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Giarise wenst aan te gaan. 
2. degene voor wiens rekening producten worden geleverd. 

4. Indien ook de afnemer naar (zijn) algemene leveringsvoorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de afnemer slechts van toepassing indien deze niet in strijd zijn met de algemene leveringsvoorwaarden van Giarise en de geldende wet- en regelgeving. 

5. Van deze algemene leveringsvoorwaarden kan slechts worden afgeweken na toestemming van Giarise en nadat de afspraken hierover schriftelijk zijn vastgelegd. 

6. Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling betekent dat de afnemer de toepasselijkheid van deze algemene leveringsvoorwaarden aanvaardt.

7.Mozaieksite  behoudt zich het recht voor om de algemene leveringsvoorwaarden en de inhoud van hun internetsite te wijzigen. Totstandkoming overeenkomst 

1. Een overeenkomst met Mozaieksite komt tot stand wanneer de afnemer zijn bestelling op de website van Mozaieksite of telefonisch heeft geplaatst en deze door Mozaieksite is geaccepteerd. 

2. Indien Giarise de bestelling van de afnemer niet accepteert, deelt Mozaieksite dit binnen drie (3) werkdagen aan de afnemer mee. 

3. De afnemer staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij Mozaieksite verstrekt. 

4. De administratie van Mozaieksite geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de afnemer aan Mozaieksite verstrekte opdrachten, 

gedanen betalingen  en de door Mozaieksite verrichte leveringen. Mozaieksite erkent dat elektronische communicatie als bewijs dient. Door het accepteren van 

deze voorwaarden erkent de afnemer dit eveneens. Offertes en aanbiedingen 

1. Alle offertes en aanbiedingen van Mozaieksite zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt 

indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 

2. Mozaieksite kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, 
dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de 

overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Mozaieksite daaraan 

niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Mozaieksite anders aangeeft. 

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Mozaieksite niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de 

opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

6. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Levering 

1. De afnemer ontvangt de bestelde producten binnen maximaal zeven (7) werkdagen, of zoveel korter dan in onderling overleg tussen de afnemer en Mozaieksite is bepaald. 

2. De door Mozaieksite opgegeven levertijden zijn nooit als fatale termijn te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

3. Ingeval er vertraging van de te leveren goederen optreedt, zal Mozaieksite de afnemer dit schriftelijk laten weten. Oorzaken, onafhankelijk van de wil van      

Mozaieksite, zoals staking, onderbreking of vertraging van het vervoer, kunnen de leveringstermijn opschorten of verlengen. De afnemer heeft in dit geval  

het recht de overeenkomst of een deel ervan, schriftelijk te ontbinden. Het teveel betaalde bedrag zal dan binnen 14 dagen door Giarise aan de afnemer worden teruggestort. 

4. De actuele kosten van transport zijn terug te vinden op de website van Mozaieksite. 

5. Het risico tijdens het transport van het door de afnemer bestelde product ligt bij de afnemer.

6. De afnemer kan tegen betaling van de extra kosten kiezen voor verzekerd verzenden. 
7. Indien de afnemer levering van de producten op een andere dan de gebruikelijke wijze wenst, zal Mozaieksite de hieraan verbonden kosten aan de afnemer 

             in rekening brengen, tenzij anders wordt overeengekomen.

8. Mozaieksite is bevoegd om bij de uitlevering van de bestelling(en) gebruik te maken van de diensten van derden. Reclames en afkoelperiode 

 1. De afnemer heeft de verplichting om bij aflevering te controleren of de producten conform de overeenkomst zijn. Indien dit niet het geval is, dient 

deafnemer Mozaieksite binnen drie (3) werkdagen schriftelijk te informeren. 

2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Mozaieksite de keuze de desbetreffende producten tegen 

              retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten danwel de factuurwaarde te restitueren. 

3. Indien de afnemer een product om welke reden dan ook, niet wenst af te nemenheeft de afnemer het recht het product binnen zeven (7) werkdagen 

na aflevering aan Mozaieksite te retourneren. Mozaieksite accepteert alleen retourzendingen indien de verpakking en inhoud van het product onbeschadigd en 

ongebruikt zijn. De afnemer draagt zelf de kosten en het risico van het retour zenden. 

4. De betalingen, die de afnemer heeft verricht op het moment dat de afnemer de overeenkomst met Mozaieksite ingevolge artikel 5.3 van deze voorwaarden 

heeft herroepen, zal Mozaieksite binnen 14 dagen, nadat Mozaieksite het door de afnemer geretourneerde product heeft ontvangen, aan de afnemer terugbetalen.

5. Mozaieksite behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren 

wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de afnemer (anders dan die van Mozaieksite of de 

leverancier van het product) is beschadigd. GARANTIE 


1. Mozaieksite staat garant voor de kwaliteit van haar producten en diensten, met dien verstande 

dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen is vermeld. 

2. Op alle producten en diensten wordt minimaal 1 jaar garantie 

verleend. De garantieverplichting van Mozaieksite betreffende de door haar geleverde producten en diensten gaan echter in geen geval verder dan de 

garantieaanspraken die Mozaieksite jegens de fabrikant en/of distributeur op basis van de met hen gesloten overeenkomsten geldend kan maken. De afnemer kan dan ook geen aanspraak maken op garantie indien de fabrikant en/of distributeur deze niet biedt. 

3. Op de eerste plaats en in de meeste gevallen loopt de garantie rechtstreeks via de fabrikant. Als dit niet het geval is, loopt de garantie via Mozaieksite. 

De garantie via Mozaieksite  wordt tenzij anders overeengekomen voor 1 jaar zonder afhandelingskosten afgehandeld. Daarna wordt de garantie voor 15 euro per geval afgehandeld tot de maximale fabrieksgarantie. 

4. De factuur is het garantiebewijs en moet getoond kunnen worden. 

5. Op verbruiksproducten zoals verf, mozaïeksteentjes en dergelijke geeft Mozaieksite geen garantie. 

6. Eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door Mozaieksite in het kader van garantie of onderhoud zijn 

geleverd vallen onder de garantie. De vervangen onderdelen worden eigendom van Mozaieksite.

7. De garantieverplichting vervalt indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van 

buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien de afnemer zonder toestemming van Giarise wijziging in de producten aanbrengt 

of laat aanbrengen door derden. 

8. Producten, die met een bijgevoegd garantiebewijs voor reparatie in aanmerking komen, moeten voor eigen rekening en risico worden afgeleverd bij Mozaieksite.

9. Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Mozaieksite in rekening worden gebracht conform de gebruikelijke tarieven.

10. Als de afnemer producten ter reparatie heeft afgegeven bij Mozaieksite en deze niet binnen 3 maanden na afgiftedatum, tegen betaling van 

bovengenoemde kosten, heeft afgehaald, wordt aangenomen dat de afnemer afstand neemt van de ingeleverde producten ten behoeve van 

Mozaieksite. Aansprakelijkheid

1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van 

Internet of enig ander communicatiemiddel tussen de afnemer en Mozaieksite, kan Mozaieksite niet aansprakelijk worden gesteld. Evenzo is Mozaieksite in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat en/of voortvloeit uit: a. De mogelijkheid de site niet te gebruiken en b. 

Het onrechtmatig gebruik van de systemen van Mozaieksite, waaronder de website, door een derde. De beperkingen ten aanzien van aansprakelijkheid en/of indirecte schade gelden niet indien er sprake is opzet of grove schuld van Mozaieksite. 

2. Mozaieksite kan niet aansprakelijkheid gesteld worden voor 

het ontstaan van zowel directe als indirecte schade, voortvloeiende uit het gebruik van de aangeboden producten. Intellectuele en industriële 

eigendomsrechten 

1. De afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Mozaieksite geleverde producten geheel en 

onvoorwaardelijk te respecteren.

2. Mozaieksite garandeert niet dat de aan de afnemer geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel 

eigendomsrecht van derden. 

3. De intellectuele eigendomsrechten van de internetsite liggen bij Mozaieksite. Prijzen en betaling 

1. Aan foutieve prijzen en afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend 

2. Alle prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, gebaseerd op betaling in Euro´s, inclusief BTW en exclusief handling- en verzendkosten. 

3. Betaling dient vooraf contant of op het banknummer van Mozaieksite te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. 

4. Indien Mozaieksite de verkoopprijs van het product moet verhogen als gevolg van (wettelijke) voorschriften, zal Mozaieksite de afnemer hiervan 

onmiddellijk in kennis stellen. In het geval de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden door 

dit schriftelijk aan Mozaieksite kenbaar te maken. Overmacht 1. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van 

Mozaieksite die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Mozaieksite kan worden gevergd. Onder overmacht wordt mede 

verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, 

verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in de bedrijfsvoering van Giarise, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, 

belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien 

Mozaieksite door overmacht zijn leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen informeert Mozaieksite zijn de afnemer zo spoedig mogelijk. 

 In deze situatie kan de afnemer Mozaieksite niet op schadevergoeding aanspreken. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

1. Wanneer zich een geschil met de afnemer voordoet, zal Mozaieksite zich inzetten om dit in onderling overleg naar redelijkheid en billijkheid op te lossen.

2. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze 

 voorwaarden, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Amsterdam, 4 April 2000